ENGLISH

admin gửi vào T3, 06/07/2016 - 08:47
THÔNG BÁO Về việc phát bằng tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo vừa làm vừa học
admin gửi vào T2, 04/11/2016 - 07:01
Trường Đại học Quy Nhơn thông báo lịch học Học kỳ II, năm học 2015-2016 các lớp đại học hình thức đào tạo
admin gửi vào T5, 04/07/2016 - 07:34
Môn thi tuyển sinh đại học hình thức đào tạo Vừa làm vừa học năm 2016 [1] [1] http://pdtbdtx.qnu.edu.vn/sites/default/files/thong%20bao%20mon%20thi%20TS.pdf
admin gửi vào T4, 04/06/2016 - 06:51
Kế hoạch ôn tập tuyển sinh đại học vừa làm vừa học, đợt 1 năm 2016 (tổ chức thi vào các ngà [1] [1] http://pdtbdtx.qnu.edu.vn/sites/default/files/Lich%20on%20tap%20D1_3.pdf
root gửi vào T3, 02/02/2016 - 15:58
Phòng Đào tạo và Bồi dường thường xuyên, Trường Đại học Quy Nhơn thông báo: