ENGLISH

Thông báo nhận bằng tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo Vừa làm vừa học

Phòng Đào tạo  Bồi dường thường xuyên, Trường Đại học Quy Nhơn thông báo:

Mời tất cả học viên đã tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo vừa làm vừa học (tại Trường  các đơn vị liên kết đào tạo) đến phòng 73 nhà 15 tầng, để nhận bằng tốt nghiệp.

Thời gian: trong giờ hành chính.