ENGLISH

Chức năng nhiệm vụ

I. CHỨC NĂNG

Phòng Đào tạo Bồi dưỡng thường xuyên chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng về quản , tổ chức thực hiện công tác đào tạo hệ không chính quy các hình thức bồi dưỡng thường xuyênbậc đại học, cao đẳng.

II. NHIỆM VỤ

- Tham mưu cho Hiệu trưởng về việc xây dựng chiến lược, kế hoạch đào tạo hệ không chính quy các hình thức bồi dưỡng thường xuyên của Trường.

- Tổ chức triển khai thực hiện Quy chế đào tạo hình thức vừa làm vừa học, đào tạo liên thông, đào tạo văn bằng đại học thứ hai do Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành.

- Soạn thảo các văn bản quy định liên quan đến công tác đào tạo hệ không chính quy.

- Tham mưu cho Hiệu trưởng kết triển khai thực hiện nội dung hợp đồng đào tạo không chính quy, các hình thức bồi dưỡng thường xuyên, nâng chuẩn kiến thức với các đối tác.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh hàng năm các ngành đào tạo thuộc hình thức vừa làm vừa học, liên thông nâng chuẩn kiến thức tại Trường các đơn vị liên kết theo chỉ tiêu được Bộ Giáo dục Đào tạo phê duyệt.

- Phối hợp với các Khoa lập kế hoạch đào tạo hệ không chính quy hàng năm; bố trí phòng học, theo dõi kế hoạch giảng dạy quản kết quả học tập của học viên.

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai công tác tốt nghiệp đại học hệ  không chính quy: kế hoạch thi tốt nghiệp, chấm thi tốt nghiệp; lập danh sách chuẩn bị các quyết định công nhận tốt nghiệp; in bằng tốt nghiệp, bảng điểm tốt nghiệp các loại chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức ngắn hạn; tổ chức quản cấp phát văn bằng, chứng chỉ tốt nghiệp cho học viên.

- Tổ chức, quản hoạt động các lớp bồi dưỡng kiến thức ngắn hạn.

- Tổ chức thực hiện công tác bồi dưỡng giáo viên các cấp từ giáo dục Mầm non, giáo dục Tiểu học đến giáo viên Trung học phổ thông với các hình thức bồi dưỡng giáo viên cốt cán, bồi dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng thay sách giáo khoa,…

- Thống tính giờ dạy hệ không chính quy cho các đơn vị giảng viên.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.